logo1

 Основната цел на проекта е, oсъществяване на транснационално сътрудничество за обмяна на опит, знания, умения, идеи и програми между държави - членки на ЕС за развитие на човешките ресурси, подобряване на конкурентоспособността и ...
 Организиране и провеждане на кръгла маса с представители на заинтересованите организации в в сферата на балнеологичния туризъмв България и Румъния за дискутиране на основните предизвикателства в сектора; - Проучване на формите и моделите ...
 - Осъществяване на транснационалното сътрудничество, по отношение на възможностите за развитие на знанията и уменията на заинтересовани организации в сферата на балнеологичния туризъм в България и Румъния; - Обмяна на опит идеи, знания, ...
 Лица от България и Румъния, заети във Водещата организация и партньора, както и други лица, заети в малки и средни предприятия от България и Румъния, които осъществяват дейност в сферата на балнеологичния туризъм и проявяващи интерес към: ...

НОВИНИ